Privacy Policy

Privacy Policy stichting Wandelen in Vrijheid
St. Wandelen in Vrijheid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Wandelen in Vrijheid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als st. Wandelen in Vrijheid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden van st. Wandelen in Vrijheid
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door st. Wandelen in Vrijheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Informeren over andere verenigingszaken;
Communicatie over vrijwilligerstaken;
Inschrijven voor activiteiten;

Doorgeven mutaties aan KWBN.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De aanmelding als vrijwilliger van st. Wandelen in Vrijheid (schriftelijk of mondeling);
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan st. Wandelen in Vrijheid de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
Adres / postcode/woonplaats/land
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Geboortedatum;

Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende persoonsgegevens verstrekken aan st. Wandelen in Vrijheid zoals:
Meisjesnaam

Uw persoonsgegevens worden door st. Wandelen in Vrijheid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tot 2 jaar na afloop van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar. Klassementen voor onbepaalde tijd.
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan st. Wandelen in Vrijheid activiteiten

Persoonsgegevens van deelnemers worden door st. Wandelen in Vrijheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Inschrijven voor activiteiten;
Het maken van een fotoverslag van de activiteit;
Het gebruiken van foto’s van de activiteit voor publicatie op websites, in flyers e.d.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De aanmelding als deelnemer aan een activiteit (mondeling of schriftelijk);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan st. Wandelen in Vrijheid de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
Adres / postcode/woonplaats
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door st. Wandelen in Vrijheid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Tot 1 jaar na afloop van de activiteit en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Klassementen en fotoverslagen voor onbepaalde tijd.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door st. Wandelen in Vrijheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan st. Wandelen in Vrijheid de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
Adres , postcode en woonplaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door st. Wandelen in Vrijheid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door st. Wandelen in Vrijheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan een medewerkerstaak.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Aanmelding als medewerker voor een of meerdere taken (mondeling of schriftelijk).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan st. Wandelen in Vrijheid de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
Adres , postcode en woonplaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door st. Wandelen in Vrijheid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men medewerker is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het inschrijven voor lidmaatschap of een activiteit;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen Nederland
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
st. Wandelen in Vrijheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
Alle personen die namens st. Wandelen in Vrijheid van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze bestuurders en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
St. Wandelen in Vrijheid
Zonnebloemstraat 1
6561 WJ Groesbeek
e: wandeleninvrijheid@outlook.com
t: 024-3229966